จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (มะพร้าว-สับปะรด) ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์