คุณกำลังมองหาอะไร?


วิสัยทัศน์

"เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  สับปะรด  มะพร้าว  ที่หนึ่งของโลก  ประตูการค้าด่านสิงขร  สังคมผาสุก"