VTR สรุปผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564