จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น.
          นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าเรือประจวบจำกัด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยากรบรรยาย โดยนายพงศ์นคร ยางงาม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายตฤณ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีการ WorkShop ระดมความคิดเห็นและความต้องการของประชนผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่อุตสาหกรรมดีคู่ชุมชน โดยนายตฤณ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย