จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 การรายงานสารเคมีประจำปี ในระบบ i.industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม
วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น.
        นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายเจนวิทย์ ราชธา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สอจ. ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานในการรายงานข้อมูลการจัดเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 การรายงานสารเคมีประจำปี ในระบบ i.industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนสิ้นกำหนดการรายงานข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งผลการดำเนินงานปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโรงงานรายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ร้อยละ 93 จากโรงงานทั้งหมดที่ต้องรายงานข้อมูล