จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ (18 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น.
       นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม บริษัท ท่าเรือประจวบจำกัด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยข้อกำหนดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory Plus Social Values) ความรู้เบื้องต้น ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ กากของเสียและวัสดุเหลือใช้ หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพ หรือเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายโรงงาน วิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Mind 4 มิติ ใช้ "หัว" และ "ใจ" ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน (ความสำเร็จทางธุรกิจ/สังคม สิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการสู่วิถีใหม่ โดยนายเจนวิทย์ ราชธา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บรรยาย เรื่อง การสร้างความยั่งยืนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยนายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโส หัวหน้าศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยนายเภาพงศ์ หอยทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และWorkShop ระดมความคิดเห็นและความต้องการของประชนผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่อุตสาหกรรมดีคู่ชุมชน โดยนายตฤณ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย