ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
      นายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน