ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ GISTDA

วันที่  3 ตุลาคม  2565  เวลา  13.30 น.

             นางจันทร์จิรา  บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางจริยา  ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวกรรณิกา ปานใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ GISTDA ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวัง เพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่
ด้วยระบบเฝ้าระวังเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผตร.อก. หัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม