จังหวัดประจวบฯ เปิดอาคารด่านพรมแดนสิงขร พร้อมให้บริการ รองรับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ กระตุ้นเศรษฐกิจ
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนสิงขร พร้อมให้บริการประชาชน รองรับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการที่อาคารด่านพรมแดนสิงขร หรือ CIQ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งจากข้อมูลการค้าชายแดนจะเห็น ได้ว่าจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นด่านชายแดนที่มีศักยภาพสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง”