ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
       นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ศัพทเสวี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม