กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
     กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นางสาวอารยา ไสลเพชร) ได้รับ
มอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะ
และลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ เพื่อสนองพระราโชบายโครงการจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น 1 ใน 10 ลุ่มน้ำสายหลักของโครงการ
จิตอาสาฯ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
         กิจกรรมหลัก 1.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงงาน
ชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับ สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                       2.การจัดการน้ำมันเครื่องใช้แล้ว จากเรือประมงขนาดเล็ก โดยกำหนดจุดวางถัง 200 ลิตร จำนวน 7 จุด เพื่อใช้รวบรวมน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจากเรือประมงขนาดเล็ก และส่งกำจัดโรงงานทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว พื้นที่ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                       3. กิจกรรมการป้องกันและฟื้นฟูลุ่มน้ำปราณบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำความสะอาดเก็บผักตบชวาในลำน้ำ ในพื้นที่การนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีไปใช้งานในพื้นที่สถานประกอบการในพื้นที่ / Bigbrother : บริษัท วี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด , บริษัท สุรชัย โพลทรี่ ฟู้ดส จำกัด , บริษัท ควอลิตี้ไฟน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ,บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์