คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.12.2565
0

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.12.2565
0

ร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Kickoff ITA 2023)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.12.2565
0

ร่วมตรวจตราการใช้วัตถุระเบิด และสถานที่เก็บวัตถุระเบิด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30.01.2564

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27.01.2565

ข้อกำหนดของงานจ้าง (TOR) โครงการค่าใช่จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) 2565

01.03.2564

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

01.06.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 56

06.10.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2565 เดือน กันยายน 2565

15.09.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร.1 ปี 2565 เดือน สิงหาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02